STAFF

Applied Mathematics and Informatics
  • Zhyldyzbek Zhakshylykov, PhD. - jyldyzbek.jakshylykov@iaau.edu.kg
  • Kanykei Azhikulova - kanykei.azhykulova@iaau.edu.kg
  • Zhumaniiaz Mamataliev - zhumaniiaz.mamataliev@iaau.edu.kg